توضیحات:
پاورپوینت گازها، مایعات و روابط آنها               نوع فایل power point   قابل ویرایش 37 اسلاید   قسمتی از اسلایدها خاصیت: هرچیزی که قابل اندازه گیری باشد مثل حجم ،دما،فشار ویا قابل محاسبه باشد مثل دانسیته ، ظرفیت حرارتی و... دو نوع خاصیت داریم خاصیتی که وابسته به مقدار جرم ماده است مثل حجم گاز یا مایع و یا مقدار حرارت موجود در ماده و یا وابسته به مقدار جرم ماده نیست مثل دما و یا دانسیته معادله گاز ایده آل: nRT = PV معادلة گاز ایده ال فشار و دما و حجم مولی ماده را به هم ارتباط می دهد. نکته ای که بایستی در کاربرد معادله بدان توجه شود این است که بایستی همیشه از دما و فشار مطلق استفاده کرد. و نیز واحد R بایستی با واحدهای دما و فشار و حجم سازگاری داشته باشد مثال: حجم اشغال شده توسط 88lb پوند CO2 در فشار  32.2ftH2O و 15°C را حساب کنید.(بر حسب ft3)   فهرست مطالب و اسلایدها فشار جزئی برای مخلوط گازها: روابط گازهای واقعی مخلوط گازها فشار بخار قانون رائولت محاسبات فلش اشباع اشباع نسبی یا رطوبت نسبی       ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , گازها , مایعات و روابط آنها ,