توضیحات:
CF ROOT A300G 5.0.2 ok   فایل تست شده   CF ROOT A300G  5.0.2 ok ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

CF ROOT A300F 5.0.2 ok
CF ROOT A300F 5.0.2 ok   فایل تست شده   CF ROOT A300F  5.0.2 ok ... دریافت فایل

CF ROOT A3009 5.0.2 ok
CF ROOT A3009 5.0.2 ok   فایل تست شده   CF ROOT A3009  5.0.2 ok ... دریافت فایل

CF ROOT A3000 4.4.4 ok
CF ROOT A3000 4.4.4 ok   فایل تست شده   CF ROOT A3000  4.4.4 ok ... دریافت فایل

CF ROOT A3000 5.0.2 ok
CF ROOT A3000 5.0.2 ok   فایل تست شده   CF ROOT A3000  5.0.2 ok ... دریافت فایل