توضیحات:
CF ROOT A5000 6.0.1 ok   فایل تست شده   A5000 CF ROOT A5000  6.0.1 ok ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
A5000 ,