توضیحات:
پاورپوینت نرمال سازی                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 49 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نرمال سازی چیست؟ هنگام  طراحی یک بانک اطلاعاتی رابطه ای،این سوال مهم مطرح می شود که:«با توجه به داده های عملیاتی و ارتباط بین موجودیت ها،چند جدول می بایست طراحی کرد؟در هر جدول چه فیلدهایی باید قرار گیرد؟رابطه جدولها باید چگونه باشد؟»در این فصل به این سوالات پاسخ می گوئیم. مثال1:به سه جدول معروف  SوPو  ) SPفصل (SQLنگاه کنید.فرض کنید جدول SP را به صورت (Status،Qty،P#،S#)SP’تعریف و جدول Sرا به صورت (City،Sname،s#)s’تعریف می کردیم،یعنی فیلد  Statusرا از جدول  s به جدول SP می بردیم. در اینصورت جدول   فهرست مطالب و اسلایدها: نرمال سازی چیست؟ سطوح نرمال فرم INF فرم 2NF فرم NF3 تجزیه مطلوب (خوب) قضیۀ هیث(Heath) مثالی از الگوریتم تبدیل NF1به NF2و2NFبهNF3 فرم BCNF تعریف دترمینان(Determinant) ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , نرمال سازی ,