توضیحات:
یادگیری زبان عربی این فایل حاوی مطالب زیر می باشد:  مقدمه 3 زبان، نعمت بزرگ خداوند. 3 پیوند زبان عربی با فارسی. 3 مهم‌ترین ویژگی زبان عربی. 4 ویژگی‌های دیگر زبان عربی. 4 سخنی از پیامبر اکرم 4 اهميت و جايگاه زبان عربي. 5 موانع آموزش زبان عربی. 7 حمایت و تقویت زبان. 8 شیوه های مطالعه و یادگیری زبان عربی. 9 نتیجه گیری. 16 منابع. 17 ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: