توضیحات:
CF ROOT G530F 5.0.2 ok فایل تست شده   2.CF ROOT G530F  5.0   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

CF ROOT G530BT 4.4.4 ok
CF ROOT G530BT 4.4.4 ok فایل تست شده   4.CF ROOT G530BT  4.4   ... دریافت فایل

CF ROOT G850Y 5.0.2 ok
CF ROOT G850Y 5.0.2 ok فایل تست شده   2.CF ROOT G850Y 5.0 ... دریافت فایل

CF ROOT G850W 5.0.2 ok
CF ROOT G850W 5.0.2 ok فایل تست شده   2.CF ROOT G850W 5.0 ... دریافت فایل

CF ROOT G850S 5.0.2 ok
CF ROOT G850S 5.0.2 ok فایل تست شده   2.CF ROOT G850S 5.0 ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری