توضیحات:
CF ROOT G531BT 5.1.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G531BT  5.1   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

CF ROOT G530Y 4.4.4 ok
CF ROOT G530Y 4.4.4 ok فایل تست شده   4.CF ROOT G530Y  4.4   ... دریافت فایل

CF ROOT G530W 5.1.1 ok
CF ROOT G530W 5.1.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G530W  5.1   ... دریافت فایل

CF ROOT G530T 5.1.1 ok
CF ROOT G530T 5.1.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G530T  5.1   ... دریافت فایل

CF ROOT G530R4 5.1.1 ok
CF ROOT G530R4 5.1.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G530R4  5.1   ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1