توضیحات:
CF ROOT G570F 6.0.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G570F  6.0   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
G570F ,