توضیحات:
CF ROOT G800R4 5.1.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G800R4 5.1   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

CF ROOT G800M 6.0.1 ok
CF ROOT G800M 6.0.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G800M 6.0   ... دریافت فایل

CF ROOT G800H 6.0.1 ok
CF ROOT G800H 6.0.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G800H 6.0   ... دریافت فایل

CF ROOT G800F 6.0.1 ok
CF ROOT G800F 6.0.1 ok فایل تست شده   1.CF ROOT G800F 6.0   ... دریافت فایل

CF ROOT G750S 4.4.4 ok
CF ROOT G750S 4.4.4 ok فایل تست شده   4.CF ROOT G750S 4.4   ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1