توضیحات:
پاورپوینت تورشتاین وبلن این فایل دارای 26 اسلاید تمام صفحه می باشد. قابل ویرایش.                  •وبلن مفهوم صرف وجود قوانین اقتصادی، به ویژه آنهایی که مارکس مطرح کرده بود را زیر سؤال برد. برای مثال، چرا کل ارزش کار یک کارگر حق اوست؟ و چرا محرومیت موجب بروز انقلاب پرولتاریا خواهد شد؟ از نظر وبلن، اگر قرار باشد انقلابی رخ دهد انقلاب فناوران و مهندسان، که به خلق و تداوم فنون صنعتی می‌پردازند، علیه طبقه‌ کاسب کار خواهد بود. کارگران صرفاً دنباله رو چنین انقلابی‌اند و نه هدایت کنندگان آن. علاوه بر این‌ها، وبلن به خوش بینی غایت مندانه و هگل گرایی غیر علمی مارکس اعتقاد نداشت . ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
نظریات جامعه شناختی تورشتاین وبلن , نظریه مصرف متضاهرانه وبلن , تورستین بونده وبلن , نظریه اقتصادی وبلن , نظریه طبقه مرفه وب ,