توضیحات:
پروژه درس سیستم های صف با عنوان کاربرد الگوریتم ژنتیک در مسئله ی مکان یابی تسهیلات با تقاضای تصادفی در چهارچوب صف پروژه درس سیستم های صف - رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- نوشته: فضه پرتوی- استاد درس: دکتر سیدحمدرضا پسندیده (نویسنده مقاله مورد بررسی)- دانشگاه آزاد قزوین- تابستان 1390 عنوان پروژه:کاربرد الگوریتم ژنتیک در مسئله ی مکان یابی تسهیلات با تقاضای تصادفی در چهارچوب صف چکیده: در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خدمت رسانی، مسایل مکان یابی تسهیلات، تعداد مورد نیاز تسهیلات  و تخصیص مناسب مشتریان به تسهیلات، مورد توجه است که در این زمینه دو سوال اصلی باید پاسخ داده شود. در این مقاله، مسئله ی مکان یابی تسهیلات با تقاضای تصادفی مشتریان و خدمت دهنده های ثابت مطالعه و بررسی شده است. دو هدف مورد توجه در این مسایل عبارتند از: (1)کمینه نمودن متوسط زمان انتظار مشتری و (2)کمینه  کردن متوسط درصد بیکاری تسهیلات. در این مقاله این مدل با سیستم صف فرموله می شود، سپس  مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک و چهارچوب تابع مطلوبیت حل می شود. تعدای مثال هم برای شرح کاربردهای روش، بیان شده است.   مطالب: چکیده مقدمه فرضیات و تعریف مسئله و مدلسازی مسئله روش حل  الگوریتم ژنتیک روش ه ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: