توضیحات:
CF ROOT G925R7 7.0 ok فایل تست شده   CF ROOT G925R7  7.0 ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
G925R7 ,