توضیحات:
CF ROOT J710F 6.0.1 oK فایل تست شده   CF ROOT J710F  6.0.1 ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: