توضیحات:
تحقیق در مورد گشتاور پیچشی 13 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق نيروهيا وارده گشتاور پيچشي اعمال شده در D در انتهاي بازو و مبدل به يك نيروي عرضي در راستاي Z مي شود. جهت انتخاب شده براي محورهاي xyz در حل حركت تقديمي، در حل استاتيكي بازو و جهتهاي مطلوبي هستند. بنابراين نيروهاي جهت y براي بازو نقش تنش محوري و گشتاورهاي جهت z و y نقش كشتاور خمشي را دارند. گشتاورهاي خمشي x و y را مي توان به همان شكل كه بر D وارد مي شوند بر انتهاي بازو اعمال كرد. گشتاور پيچشي در راستاي +y را بايد بر فاصلة  تقسيم كرد تا نيروي عرضي معادل آن بر بازو در جهت Z بدست آيد، علاوه برذ اين نيروهيا ديناميكي بار استاتيكي نيز كه ناشي از وزن بشقاب است در انتهاي بازو اعمال مي شود. علاوه بر اينها نيروي وزن خود بازو نيز در طول بازو بايد درنظر گرفته شود. مي توان از نيروهاي ناشي از شتاب جانب مركز كه بر اثر دوران پايه  در طول بازو اعمال مي شود بدليل كوچك بودن  صرفنظر كرد. شتاب  نيز كه بسيار كم  است. نيروهاي تقديمي هم در اينجا نداريم. نيروي عرض كه در ج ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
گشتاور پیچشی , فیزیک , تعدد مجهولات , راه حل ,