توضیحات:
دانلود پاورپوینت کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها   مقدمه سیانو باکتریها یا جلبک های سبز آبی میکروارگانیسم های پروکاریوتی فتوسنتز کننده هستند. آنها منابع زیستی بوده وبطور مداوم تجدید پذیرند. درمحیط میتوانند به مواد قابل حل ارگانیک به عنوان ترکیبات خارج سلولی تجزیه شوند. به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته شده که میتوانند توسط میکرو فلورها تجزیه شوند. مواد شامل : ویتامین ها  آنزیم ها  کربوهیدرات ها  پپتیدها  آمینواسیدها و تسریع کننده ها یا بازدارنده های رشد برای موجودات دیگر محیط زیست گیاهان  قارچ ها  باکتریها باشد.     محل رویش :  محل رویش این جلبک ها تنوع بسیار دارد.از آبهای دارای مقادیر متفاوت املاح ودرجات متغیر دمایی درون و روی خاک روی صخره ها و شکاف های آنها وتعدادی نیز بطور معلق در هوا بسر می برند. بطور کلی بنظر می رسد که سیانو باکتریها در آبهای قلیایی یا خنثی بیشتر دیده می شوند. برخی از انواع جلبک ها مانند chroococcusدر باتلاق های با ph4دیده می شوند. انواع شناور شامل :Microcystis   Trichodesmium  Anabaena     Anabaena    &n ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: