توضیحات:
پاورپوینت آمار در آزمايشگاه                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 33 اسلاید   قابل ویرایش: 3 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: آزمون F /مثال برای بررسی دقت 2 کيت اندازه گيری گلوکز ، نمونه کنترل با يک کيت 31 بار گذاشته شده و SDبرابرmg/dl2 حاصل گرديده است. کنترل با کيت دوم 21 بار گذاشته شده وSD برابرmg/dl 1 بدست آمده است. مقدار F برابر 4 بدست میآيد که با نگاهی به جدول مقادير بحرانی F در می يابيم که اختلاف دقت در روش اندازه گيری معنی دار است .بعبارتی دقت اندازه گيری در روش دوم بهتر از روش اول می باشد.     فهرست مطالب واسلایدها: آمار در آزمايشگاه استفاده مناسب از شاخص های آماری شاخص های تمايل مرکزی/ ميانه  ( Median ) شاخص های تمايل مرکزی/ نما ( Mode ) توزيع نرمال Guassian distribution شاخص های پراکندگی / دامنه شاخص های پراکندگی / واريانس پراش ضريب انحراف  (Coefficient of variation /CV9 چگونه می توان روش ها بطريق آماری را با هم مقايسه کرد ؟ آزمون F   Correlation Coefficient ( r ) ي ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , آمار , آزمایشگاه ,