توضیحات:
پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 41       محتویات مقدمه موارد استعمال باليني رفلكس انواع مدارهاي درگير در فعاليت بازتاب كشي يا تك سيناپسي مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند مدارهاي بازتابي درگيردر مهار عضله مخالف مهار به واسطه نرون رابط مهاري در سيناپس Ia مهاري مهار راجعه به واسطه سلول رنشو رنشو انواع مهارهای رنشو مهار غير راجعه اي به واسطه عصبيIb(مهار خود ساخته) مهار پيش سيناپسي تفاوت مهار پيش سيناپسي و پس سيناپسي رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن) مكانيسم نروني رفلكس خم كننده مدارهاي پايه براي انتقال سيگنالها اهميت تخليه متعاقب رفلكس عقب كشيدن رفلكس راست كننده متقاطع مكانيسم نروني رفلكس راست كننده مهار متقابل وعصبي شدن متقابل رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع رفلكس به پا خاستن نخاعي و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه: žدر مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. žبراي مطالعات ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت درمورد اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی , موارد استعمال بالینی رفلکس , انواع مدارهای درگیر در فعالیت , بازتاب کشی یا تک سیناپسی , مدار? ,