توضیحات:
تحقیق تورم تحقیق  تورم چیست؟ تصویری از این تحقیق   فرمت : PDF تعداد صفحات : 24   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

تحقیق ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
تحقیق ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ تحقیق ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن  تصویری از این تحقیق   فرمت : PDF تعداد صفحات : 10   ... دریافت فایل

تحقیق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري روي ﺧﻮد ﻓﺮد
تحقیق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري روي ﺧﻮد ﻓﺮد تحقیق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري روي ﺧﻮد ﻓﺮد تصویری از این تحقیق   فرمت : PDF تعداد صفحات : 17   ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد ساختار حالتهای مقيد
پاورپوینت در مورد ساختار حالتهای مقيد فرممت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:60 اسلاید   برخی از اسلایدها: در این اسلایدها مسائل و تمرینها و مثالهای متععد طرح و حل شده است فهرست مطالب: چاه پتانسيل کروی  چاه پتانسيل مربعی تعداد حالتهای مقيد دستگاه مختصات سهموی بر آورد از روابط عدم قطعیت حالتهای مقيد غير عادی و..........     ... دریافت فایل

پاورپوینت درمورد دیود-انواع دیودها وچگونگی قرارگرفتن دیود ها درمدارهای مختلف
پاورپوینت درمورد دیود-انواع دیودها وچگونگی قرارگرفتن دیود ها درمدارهای مختلف فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:82 اسلاید   برخی از اسلایدها: دیود ایده آل lدیود دارای دو ترمینال آنود(مثبت) و کاتد (منفی) است: lاگر ولتاژ اعمالی به آند بیشتر از کاتد باشد دیود در گرایش مستقیم بوده و جریان ازآن عبور خواهد کرد. lاگر ولتاژ اعمالی به آند کمتر از کاتد باشد دیود در گرایش معکوس بوده و بصورت قطع عمل خواهد کرد. م lدر عمل باید توسط مدارات جانبی جریان عبوری از دیود را وقتی که در حال هدایت است و همچنین مقدار ولتاژ معکوسی  که هنگام گرایش معکوس دردو سر آن میافتد را محدود کرد وگرنه دیود آسیب خواهد دید. استفاده از افت ولتاژ مستقیم دیود برای تنظیم ولتاژ lتنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور) مداری است که یک مقدار ولتاژ dc ثابت بین دو ترمینال آن برقرار میکند. این ولتاژ باید علیرغم تغییرات در جریانی که بار از ترمینال تنظیم کننده ولتاژ میکشد و همچنین در صورت تغییر ولتاژ ورودی به تنظیم کننده ولتاژ، ثابت بماند. lاز آنجائیکه در حالیکه علیرغم تغییرات زیاد در جریان دیود در حالت گرایش مستقیم ولتاژ دوسرآن تقریبا در مقدار 0.7  ولت ثابت باقی میماند؛ میتوان از دیود بعنوان یک ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1