توضیحات:
پاورپوینت الکترونیک عمومی                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 107 اسلاید   قسمتی از اسلایدها فرکانس:تعداد نوسانات در واحد زمان را فرکانس گویند که با نماد f نشان داده و یکای ان هرتز(HZ)می باشد نام دوم فرکانس:بسامد زمان تناوب:مدت زمان یک نوسان کامل را گویند که یکای ان ثانیه و با Tنشان می دهند سیکل:شکل موجی که در اثرگردش یک سیم پیچ در میدان مغناطیسی به وجود می اید که ایجاد یک موج سینوسی می کنند که به ان سیکل گویند ویا یک موج سینوسی کامل را سیکل گوئیم سرعت زاویه ای:با امگا(w)نشان می دهند و نسبت  می باشد تعریف خازن:خازن وسیله ای دارای دو صفحه ی رساناکه با یک دی الکتریک از هم فاصله گرفته می باشند نماد خازن:خازن را با علامت cنشان می دهند یکا های خازن:یکای اصلی فاراد می باشد ولی از یکا های نانو فاراد-پیکو فاراد- میکرو فاراد-میلی فاراد استفاده می کنند نام انگلیسی:(capacitance) حالت های سلف در زمان صفر پس از وصل کلید:1-اگر در لحظه صفر بدون جریان اولیه باشد در زمانt=0از دید مدار یا دو پایانه aوbاتصال باز است2-در زمان بی نهایت سلف اتصال کو ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , الکترونیک عمومی ,