توضیحات:
مدل دم باریک               مدل دم باریک طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Loft Fillet Variable Size Fillet Chamfer ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

مدل چاقو
مدل چاقو               مدل چاقو طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Revolve Boss Extrude Cut Extrude Linear Pattern Fillet Chamfer Plane Mirror ... دریافت فایل

مدل آچار
مدل آچار               مدل آچار طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Plane Mirror Wrap Fillet ... دریافت فایل

مدل جاچسبی
مدل جاچسبی               مدل جاچسبی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Fillet Mirror Circular Pattern ... دریافت فایل

مدل مدادتراش رومیزی
مدل مدادتراش رومیزی               مدل مدادتراش رومیزی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Fillet Chamfer Shell Plane Circular Pattern Revolve ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1