توضیحات:
پاورپوینت درس اول علوم تجربی ششم   در اين درس، دانش‌آموزان با روش علمي آشنا مي‌شوند و با به‌كارگيري روش علمي در حل مسائل عادت پيدا مي‌كنند كه اين روش را براي حل مسائل روزمره‌ي زندگي به‌كار گيرند. در اين درس, دانش‌آموزان مشاهده, يادداشت‌برداري طرح مسئله, پيشنهاد راه‌حل و ارائه‌ي فرضيه, انجام آزمايش, نتيجه‌گيري و طرح مسائل جديد را تجربه مي‌كنند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)
پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)   بهره گیری از توان های محیطی، با هدف تأمین معاش و توجه به ابعاد مکانی در برنامه ریزی ها، به عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعادل منطقه ای انواع فعالیت ها منجر می شود. ساماندهی فعالیت های انسان در مکان ، براساس توان محیطی می تواند از صدمات ناشی از بهره گیری انسان از محیط بکاهد و زمینه های رسیدن به توسعه پایدار را فراهم سازد. توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای امروز، بدون کاستن از توانمندی های نسل های آینده است . بنابراین، شناخت توان های جغرافیایی و درک صحیح ظرفیت های محیطی ایران، راه حل مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 53 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)
پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)   عوامل شکل گیری سکونتگاه ها عواملی در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش دارند. آب، بین این عوامل، بیشترین اهمیت راداشته است. بسیاری از سکونتگاه های ّ اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.  آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.  با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد. افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 50 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)
پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)   سابقه تقسیمات کشوری در ایران به زمان داریوش اول، پادشاه هخامنشی برمی گردد که برای اداره بهتر، آن را به قسمت هایی به ِ نام سا تراپ تقسیم کرده بود.  تقسیمات سرزمینی را به ایرانیان نسبت می دهند. در زمان ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت) خوره (استان) تَسوگ (شهرستان) و رُستاک (دهستان) تقسیم شده بود. پس از ورود اسلام به ایران، خلیفه مسلمین برای هر شهر، حاکمی تعیین کرد و تمام کارها به حاکمان سپرده شد و هر کدام از آنها بر ولایتی حکمرانی می کردند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)
پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)     1-پراکندگی جمعیت درایران 2-رشد جمعیت(رشد طبیعی ورشد مطلق جمعیت) 3-ساختمان جمعیت(هرم سنی جمعیت و...) 4-مهاجرت 5-سیاست های جمعیتی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1