توضیحات:
ترجمه مقاله Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator ترجمه مقاله با عنوان : Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator   همراه با فرمول های تایپ شده، بدون بخش مقدمه در صورت نیاز به چکیده یا بخش مقدمه پیام دهید. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
Experimental and 3D CFD analysis on optimization of geometrical parameters of parallel vortex tube cyclone separator ,