دانلود تولید بی کربنات آمونیوم
تولید بی کربنات آمونیوم ۳۲ صفحه فایل pdf شامل: ام و کد محصول -1-2 شماره تعرفه گمرکی 3 واردات شرایط 3-1- 3 3- 1-4 بررسی و ارائه استاندارد 4- 1- 5 قیمت داخلی و جهانی محصول کاربرد موارد 6-1- 4 جایگزین کالاي 7-1- 7 7- 1-8 اهمیت استراتژیک کالا 7- 1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول صادرات شرایط 10-1- 8 -2 وضعیت عرضه و تقاضا 9- 2-1 بررسی واحدهاي موجود 11- 2-2 بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا 12- 2-3 بررسی روند واردات 12- 2-4 بررسی روند مصرف 15- 2-5 بررسی روند صادرات 15- 2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات -3 روشهاي مختلف تولید 15 -4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي 19 -5 برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي 19 -6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین 23 -7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 23 -8 تامین نیروي انسانی 24 -9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد 25 -10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 25 -11 تجزیه و تحلیل 27 مراجع و منابع مطالعاتی ... دریافت فایل

دانلود تولید چربیگیرهاي صنعتی
تولید چربیگیرهاي صنعتی 46 صفحه فایل pdf شامل -بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. 27 4 -تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژيهاي مرسوم 33 5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و شرایط عملکرد واحد و بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، وUNIDO و اینترنت و بانک هاي اطلاعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و...) 34 6 -میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزي و ریالی ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده 38 7 -پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 39 8 -وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 39 9 -بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی( راه- راه آهن- فرودگاه- بندر...) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 40 10 -وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 41 11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید 43 منابع و مراجع ... دریافت فایل

دانلود توليد كربن فعال
توليد كربن فعال ۳۹ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول.......................................................................................................... 5 1ـ1 ـ نام و كد آيسيك محصول.................................................................................................... 6 1ـ2 ـ شماره تعرفه گمركي.......................................................................................................... 6 3 1ـ ـ شرايط واردات..................................................................................................................... 6 1ـ4 ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)................................................................... 7 5 1ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول............ 7 6 1ـ ـ توضيح موارد مصرف و كاربرد......................................................................................... 7 7 1ـ ـ بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول................ 11 8 1ـ ـ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي ا ... دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات استخدامی صنایع شیمیایی شرکت نفت ستاره خلیج فارس96
نمونه سوالات استخدامی صنایع شیمیایی شرکت نفت ستاره خلیج فارس96 شرکت در هر آزمونی، بدون آمادگی قبلی باعث میگردد تا شما نتیجه مطلوبتان را کسب نکنید، که البته آزمون های استخدامی نیز از این مسئله جدا نیست، یکی از اصولی ترین و مهم ترین گام های که می توانید برای موفقیت در آزمون های استخدامی بردارید، تست زنی های مکرر از نمونه سوالات آزمون های استخدامی است. پکیج  نمونه سوالات برای داوطلبان آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در مقطع کاردانی صنایع شیمیاییمی باشد.توجه داشته باشید که این سوالات در آزمونهای استخدامی چند سال اخیر استخدامی تکرار شده است و مطالعه ی آنها جهت موفقیت شما بسیار مفید خواهد بود. این مجموعه شامل موارد زیر می باشد. موازنه انرژی و مواد صنایع شیمیایی عملیات واحد ترمودینامیک شیمیایی توانمندیهای ذهنی ICDL زبان انگلیسی  ... دریافت فایل

دانلود دانلود پاورپوینت تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی
دانلود پاورپوینت تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی   مقدمه  در صنایع شیمیایی موارد بیشماری از نیاز به اندازه گیری سطح وجود دارد.اندازه گیری سطح مقدار مواد را در مقادیر   اقتصادی  مطلوب حفظ کرده و کیفیت محصول را بهبود می بخشد. از طرفی با جلوگیری از سرریزی و توقف سیستم یا   اشفتگی فرایند، خروجی واحد را افزایش میدهد و باعث صرفه جویی در وقت ،هزینه و یا جلوگیری از اشفتگی در   ورودی سیستم می شود. علاوه بر اندازه گیری سطوح مایعات و جامدات ،اندازه گیری سطوح پودرها خمیرها ودوغاب   در شرایط صنعتی پیچیده نیاز است که این عمل با بخار، غبار گرد و خاک ،دما و فشارهای بالاهمراه است.     برای اندازه گیری سطوح مواد، استفاده از یک تکنوژلوی مناسب نیست بلکه در ابتدا باید شرایط موجود بررسی شود سپس از تکنولوژی های متفاوت استفاده گردد.در بازار انتخاب های بیشماری وجود دارد که به طور کلی بر دو نوع اندازه گیری سطح متمرکز شده اند:     1-اندازه گیری نقطه ای                     2-اندازه گیری پیوس ... دریافت فایل

دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
طرح توليد اسيدسولفوريك 40 صفحه فایل pdf شامل: ١ -معرفي محصول ١ ١-١ -نام و كد محصول ٢ ٢-١ -شماره تعرفه گمركي واردات شرايط- ١-٣ ٢ ٢ ٤-١ - بررسي و ارائه استاندارد ٣ ٥ -١ -قيمت داخلي و جهاني محصول كاربرد موارد- ١-٦ ٣ جايگزين كالاي- ١-٧ ٩ ١٠ ٨-١ -اهميت استراتژيك كالا ١٠ ٩-١ -كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ٢ -وضعيت عرضه و تقاضا ١٣ ١-٢ -بررسي واحدهاي موجود ١٣ ٢-٢ -بررسي وضعيت طرح حاي موجود و طرح هاي دردست اجرا ١٤ ٣-٢ -بررسي روند واردات ١٥ ٤-٢ -بررسي روند مصرف ١٦ ٥-٢ -بررسي روند صادرات ١٩ ٦-٢ -بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ٢١ ٣ -روشهاي مختلف توليد اسيد سولفوريك ٢٢ ٤ -تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي ٢٦ ٥ -برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي ٢٧ ٦ -برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين ٣٠ ٧ -پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٠ ٨-تامين نيروي انساني ٣١ ٩ -تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد ٣٣ ١٠ -وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٣ ١١ -تجزيه و تحليل ٣٥ مراجع و منابع مطالعاتي ... دریافت فایل

دانلود تولید قطعات صنعتی لاستیکی
تولید قطعات صنعتی لاستیکی 53 صفحه فایل pdf شامل: معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول 1 -1-2 شماره تعرفه گمرکی 3 3 واردات شرایط 3-1- -1-4 بررسی و ارائه استاندارد 3 -1- 5 قیمت داخلی و جهانی محصول 4 5 کاربرد موارد 6-1- 7 جایگزین کالاي 7-1- -1-8 اهمیت استراتژیک کالا 7 -1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 8 8 صادرات شرایط 10-1- -2 وضعیت عرضه و تقاضا -2-1 بررسی واحدهاي موجود 9 -2-2 بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا 13 -2-3 بررسی روند واردات 15 -2-4 بررسی روند مصرف 15 -2-5 بررسی روند صادرات 22 -2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات 22 -3 روشهاي مختلف تولید 25 -4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي 37 -5 برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي 37 -6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین 43 -7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 43 -8 تامین نیروي انسانی 44 -9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد 44 -10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 45 -11 تجزیه و تحلیل 48 مراجع و منابع مطالعاتی ... دریافت فایل

دانلود توليد رنگهاي صنعتي
توليد رنگهاي صنعتي 44 صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول ٤ ١-١ -نام و كد محصول ٤ ١-٢ -شماره تعرفه گمركي ٤ ٥ واردات شرايط- ٣-١ ١-٤ -بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥ ١-٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦ ١-٦ -موارد مصرف و كاربرد ٦ ١-٧ -بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٧ ١-٨ -اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٧ ١-٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ٨ ١١ صادرات شرايط-١٠-١ ٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١٢ ٢-١ -بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصول ١٣ ٢-٢ -بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفيت، محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز) ١٥ ٢-٣ -بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥)چقدر از کجا) ١٦ ٢-٤ - بررسي ... دریافت فایل

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت انواع مواد اعتیادآور
دانلود پاورپوینت در مورد اتوماسیون فیدرهای توزیع برق مشهد -25 اسلاید
دانلود پاورپوینت در مورد اتوماسیون فیدرهای توزیع برق مشهد -25 اسلاید
دانلود مقاله ای کامل در مورد تکنولوژی سیستم های تشخیص چهره و عملکرد آن
دانلود مقاله ای کامل در مورد صفحه نمایش لمسی و عملکرد آن
دانلود پاورپوینت در مورد مستند سازي نرم افزار-درس شيوه ارائه مطالب علمي-21 اسلاید
دانلود پاورپوینت در مورد مستند سازي نرم افزار-درس شيوه ارائه مطالب علمي-21 اسلاید
دانلود پاورپوینت انواع مدل های فرآیند
دانلود مقاله سی شارپ #C
دانلود پاورپوینت در مورد دانشكده دندانپزشكي مشهد-گزارشي از عملکرد فعاليتهاي پژوهشي دانشکده دنداپزشکي در نيمه اول سال88 -اسلاید 21
دانلود پاورپوینت در مورد دانشكده دندانپزشكي مشهد-گزارشي از عملکرد فعاليتهاي پژوهشي دانشکده دنداپزشکي در نيمه اول سال88 -اسلاید 21
دانلود مقاله محيط پيدايش اسلام
دانلود پاورپوینت انواع مانیتور نمایشگرها
دانلود همه چیز در مورد بیت کوین(bitcoin)
دانلود پاورپوینت در مورد فرش تركمن -99 اسلاید
دانلود پاورپوینت در مورد فرش تركمن -99 اسلاید
دانلود پاورپوینت انواع گیج کننده های نرم افزاری
دانلود پاورپوینت درمورد کنترل علائم حیاتی
دانلود مقاله ای کامل در مورد شارژ سریع یا Quick Charge


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود دانلود مقاله امنيت در NTFS
:: دانلود پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf
:: دانلود شیوه های نوین کسب درآمد از اینترنت
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود دانلود برنامه پاتریس به همراه کرک
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ایزوگام
:: دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی پایه ششم
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود مقاله درباره پنیر
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود دانلود مقاله امنيت در NTFS
:: دانلود پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf
:: دانلود شیوه های نوین کسب درآمد از اینترنت
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود دانلود برنامه پاتریس به همراه کرک
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ایزوگام
:: دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی پایه ششم
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود مقاله درباره پنیر
:: دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G935S با اندروید 7.1.1