پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز (1998)
پرسشنامه نگرش حرفه ای
پروپزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی
پرسشنامه ارگونومی
آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT)
مقیاس جذب تلگن (TAS)
"پروپزال اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری اسکیت بازان سرعتی"
پروپزال شناخت و بررسی وضعیت رسوبگذاری در سد شهید عباسپور
پروپزال تاثیرخصوصیات شرکت وصنعت برروی شرکت های کوچک
پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک
"پروپزال طراحی برنامه تلفیقی روانی آموزشی جهت بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتدایی"
اولویت بندی استراتژی ها
پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ)
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران
پرسشنامه اثربخشی سازمانی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
پرسشنامه آزمایه پروب دات