کدام آرایه ی ادبی است که تمتم بیت زیر را در گستره ی خود گنجاده است ؟ چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : 198
رتبه شما : 1
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 22
پاسخ غلط : 210
درصد : 9 %
ارزشهای فرهنگی و جهت گیریهای كاركنان
ارزشیابی مهارت شغلی
ارزیابی عملكرد كاركنان
استاندارد بین المللی ایزو 14001
استراتژی تولید چگونه به كلاس جهانی می رسد
استراتژی در اقتصاد
استقرار نظام 5S در دانشكده فنی و مهندسی
اسلام و بیمه
اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
روشهای تولید دیسک ترمز
اصول انبار داری
اصول انبارداری
پاورپوینت تولید انواع مخازن cng
اصول بازاریابی تلفنی
اصول علم اقتصاد 1
اصول کلی در اقتصاد
اصول و تنظیم وكنترل بودجه دولتی
پاورپوینت مراحل تولید پیستون
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک