کلمات مشابه

hub
مرکز فعاليت , مرکز چرخ

hubcap
سرکاپ

huckabach
پارچه حوله

huddle
کنفرانس مخفيانه , درهم ريختگي , ناقص انجام دادن

huff
اوقات تلخي کردن

hug
بغل کردن , در آغوش گرفتن

huge
قوي هيکل , حجيم , عضيم , عظيم الجثه , پيلتن , جسيم , پرجثه , بزرگ جثه , تنومند , کوه پيکر , گنده

huge person
پيلتن

hugger mugger
زير جلي , درهم وبرهمي , مطلب محرمانه

hugging
معانقه , هم آغوش