کلمات مشابه

jim dandy
(ز.ع -.امر ).ادم خيلى شيک ،چيز خيلى شيک ،چيز عالى

jimjams
جنون خمرى ،هذيان الکلى

jimmy
چالاک ،چابک دست ،ماهر،با ديلم باز کردن

jimsonweed
(گ.ش ).تاتوره استرامونيه)Datura stramonium(

jingle
صداى جرنگ جرنگ ،جرنگ جرنگ کردن ،طنين زنگ ايجاد کردن ،جرنگيدن

jingly
داراى صداى جرنگ جرنگ

jingoism
وطن پرستى با تعصب

jinn
)jinni(جن ،جنى

jinni
)jinn(جن ،جنى

jinriki
)jinrikisha(درشکه ژاپنى که توسط حمال کشيده ميشود،ريکشا