کلمات مشابه

purification
تطهير , تزکيه , تلطيف , تصفيه

purified
مزکي , مصفي

purify
تصفيه کردن , خالص کردن , مصف کردن , منزه کردن , طهارت گرفتن , تزکيه کردن , تطهير کردن

purifying
تنزيه

puritan
پاک دين

purity
اخلاص , پاکي , صافي , بي آلايشي , طهارت , طهر , صفا

Puriya
پوريا

purl
زمزمه آب , صداي شرشر , با شرشرجاري شدن

purlieus
مکان جا , ديدارگان

purple
زرشکي , رنگ ارغواني , برنگ بنفشه , فرفير