کلمات مشابه

Zulu
ناتالي

Zurich
زوريخ

zygote
سلول نطفه

zymology
مخمرشناسي

zymoplastic
مولد دياستاز , آنزيمسازي

zymurgy
تخميرشناسي

Zyvr
زيور

a&p
علوم هوايى : تکنيسين هواپيمايى با دانش فنى و تجربه ک___افى که ميتواند مراحل مختلف تعمير و نگهدارى هواپيما را انجام داده و ان_____را دوباره به وضعيت قابل خدمت برگرداند

a/ux
کامپيوتر : اى - يو - اکس

aa (achievement age)
روانشناسى : سن پيشرفت