کلمات مشابه

a lot of
مقدار زيادي , بسياري , بسیاری از

a section of
قشري از , یک بخش از

a while
اندکي , در حالی که

a while ago
چندي قبل , مدتی پیش

a while later
در حالی که بعد

a.d.
ميلادي , (زبان اسپانیایی) بعد از میلاد مسیح (زبان انگلیسی) آگهی.

aba
عبا , مخفف:، انجمن وکلای دادگستری امریکا، عبا، پارچه عبایی، مقیاس اندازه گیری عر­ جغرافیایی

abacus
چرکه , چتکه , چرتکه، چتکه، (معماری) تخته سنگ روی سر ستون، گنجه ظرف، لوحه مربع موزائیک سازی

abadan
آبادان , (زبان عربی) آبادان (زبان انگلیسی) آبادان

aban
آبان , (زبان ژاپنی) آبان (زبان انگلیسی) ممنوعیت