کلمات مشابه

aaronic
هارونى ،از نسل هارون ،جزو گروه کشيشان پايين درجه مورمن)mormon(

aaronic(al)
هارونى

ab
پيشوند لاتين بمعنى> دوراز <و> از <و> جدايى <و> غير <مانند ABuse وABaxial

ab power pack
الکترونيک : جعبه تغذيه ا.ب

aba
پارچه عبايى ،مقياس اندازه گيرى عرض جغرافيايى

abacinate
کورکردن

abaciscus
قطعه مربع کاشى معرق

aback
قهقرايى ،به عقب ،غافلگير،ناگهان ،(اسکاتلند )منزوى ،پرت

abaction
(حق ).گاودزدى ،گله دزدى

abalienate
(حق ).واگذارى ،منتقل کردن ،پس گرفتن