کلمات مشابه

abomasum
شير دادن

abominable
مکروه ،زشت ،ناپسند،منفور

abominableness
زشتى ،مکروهيت

abominably
بطور مکروه ،به زشتى

abominate
ناپسند شمردن ،مکروه دانستن ،تنفر داشتن ،نفرت کردن

abondance
وفور،فراوانى

abonne
حق اشتراک ،وجه اشتراک ،ابونه( مجله يا روزنامه)

aborgation
قانون ـ فقه : نسخ

aborigine
ساکن اوليه ،اهلى ،قديم ،گياه بومى

aborigines
سکنه اوليه يک کشور،جانوران و گياهان بومى