کلمات مشابه

acicity of wastewater
معمارى : درجه اسيدى فاضلاب

acicula
(گ.ش -.ج.ش ).سوزنچه ،خار،تيغ

acicular
سوزن وار،سوزنى ،نوک تيز

aciculate
سوزنى ،سوزن وار،خاردار،تيغ دار

aciculum
تيغ(گياه)،خار ريز و راست و شکننده

acid alizarian blue-black
شيمى : ابى سير اليزارين اسيدى

acid alizarin black
شيمى : سياه اليزارين اسيدى

acid alkylation
شيمى : الکيل دار کردن در محيط اسيدى

acid anhydride
شيمى : انيدريد اسيد

acid-base balance
ورزش : توان اسيدى - بازى