کلمات مشابه

adulterously
زناکارانه ،از راه زنا

adulthood
روانشناسى : بزرگسالى

adultness
بلوغ

adultomorphism
روانشناسى : بزرگسال پندارى

adumbral
سايه افکن

adumbrant
نشان دهنده طرح مختصراز چيزى

adumbrate
مبهم کردن ،سايه افکندن بر،طرح(چيزى را )نشان دادن

adumbration
سايه افکنى ،نشان دادن ،خلاصه

adumbrative
اشاره کننده ،اندک نمايش دهنده

aduncate
بدرون کج شدن( چون قلاب)