کلمات مشابه

adventurism
حادثه جويى ،(از روى بى تجربگى )اقدام به کارى کردن

adventurous
پر سرگذشت ،پرماجرا،پرحادثه ،دلير،مخاطره طلب ،حادثه جو

adventurously
دليرانه ،جسورانه ،باجرات مخاطره طلبى ،بطور مخاطره اميز

adverb
ظرف ،معين فعل ،عبارت قيدى

adverb modifying a verb
معين فعل

adverb of manner
قيد وصفى

adverb of place
ظرف مکان

adverb of time
ظرف زمان

adverbial
قيدى ،ظرفى

adverbial modifier
فرع قيدى