کلمات مشابه

antitoxic
ضدسم ،ضدزهر

antitoxin
ماده ء ضدسم ،ضد زهرابه ،دفع سم

antitrust
مخالف تشکيل( تراست )يا اتحاديه هاى بزرگ صنايع

antitussive
ضد سرفه ،ارام کننده ء سرفه

antitype
پادگونه ،نمونه يا مصداق چيزى ،نوع متقابل

antivenin
ماده ء ضدسم

antivirus program
کامپيوتر : برنامه ضد ويروس

antivitamin
ماده ء ضدويتامين ،ماده اى که ويتامين ها را خنثى ميکند

antiwithdrawal device
علوم نظامى : وسيله ضد باز کردن ماسوره بمب وسيله ضد دستکارى ماسوره

antler
شاخ گوزن ،شاخ فرعى ،انشعاب شاخ