کلمات مشابه

apeak
(د.ن ).راست ،(بطور )عمودى ،قائم ،بحالت عمودى

apelike
ميمون مانند

apendix
عمران : ضميمه

apercu
)pl.apercus(خلاصه ،مختصر،موجز

aperient
(طب )ملين ،مسهل ،داروى ملين

aperiodic antenna
الکترونيک : انتن با باند گسترده

aperiodic circuit
الکترونيک : مدار بى تناوب

aperiodic current
الکترونيک : جريان نامتناوب

aperiodic magnetic compass
علوم هوايى : قطب نماى مغناطيسى بدون نوسان

aperiodic phenomenon
الکترونيک : پديده بى نوسان