کلمات مشابه

aphorist
موجز نويس ،پند نويس

aphoristic
وابسته به موجز نويسى يا پند نويسى

aphorize
کلمات قصار گفتن ،پند گفتن ،کوتاه و موجز نوشتن

aphotic
تاريک ،بى فروغ

aphrodite
الهه ء عشق و زيبايى ،ونوس يونانى

aphtha
برفک ،قلاع

aphthoid
برفک مانند،برفک وار

aphthongia
روانشناسى : لالى زبانى

aphullous
بى برگ

aphyllous
(گ.ش ).بى شاخ و برگ ،برهنه ،بى برگ