کلمات مشابه

arcthrough loss of control
الکترونيک : نافرمانى نارسانايى

arctic circle
(جع ).مدار قطب شمال

arctic fox
سگ روباه

arcuate
قوسى ،کمانى

arcuate fasciculus
روانشناسى : راه کمانى

arcuate nucleus
روانشناسى : هسته کمانى

ardency
شوق ،شور و حرارت

ardent
گرم ،سوزان ،تند و تيز

ardently
بگرمى ،از روى حميت و حرارت

ardor
گرمى ،حرارت ،تب و تاب ،شوق ،غيرت