کلمات مشابه

armament sweeper
علوم دريايى : گروه جنگ افزار

armature band
الکترونيک : کمربند ارميچر

armature bar
الکترونيک : ميله ارميچر

armature binding wire
الکترونيک : سيم بست ارميچر

armature circuit
الکترونيک : مدار ارميچر

armature coil
الکترونيک : پيچک ارميچر

armature core
الکترونيک : هسته ارميچر

armature current
الکترونيک : جريان ارميچر

armature end-play
الکترونيک : بازى محورى ارميچر

armature heating
الکترونيک : گرم شدن ارميچر