کلمات مشابه

artistic aptitude
روانشناسى : استعداد هنرى

artistical
هنرى ،هنرنما،هنراميز،صنعتى

artistically
بطور هنرمندانه يا هنرى

artistry
استعداد هنرپيشگى ،استعداد هنرى ،هنرمندى

artless
بى هنر،بى صنعت ،ساده ،بى تزوير،غير صنعتى

artlessly
بطور ساده ياغير صنعتى

artlessness
سادگى ،بى هنرى

artspeak
کامپيوتر : يک زبان برنامه نويسى است براى کمک به استفاده کنندگان کم تجربه طراحى شده است

arty
هنرنما،مغرور،متظاهر به هنر

arundinaceous
نى مانند،بشکل نى