کلمات مشابه

ash-tire
اتش ملايم ،خاکستر گرم

ash tray
زيرسيگارى

ash-volcanic
عمران : خاکستر انش نشان

ash wednesday
اولين روز ايام روزه ء مسيحيان

ashamed
شرمسار،خجل ،سرافکنده ،شرمنده

ashcan
سطل زباله ،اشغال دان

ashen
داراى رنگ خاکسترى ،شبيه خاکستر،مربوط به چوب درخت زبان گنجشک

ashery
خاکسترگاه ،کارخانه نمک قلياسازى

ashi-noko
ورزش : قسمت داخلى کف پا

ashi-waza
ورزش : تکنيکيهاى پا