کلمات مشابه

ask him if he likes to go
از او بپرسيد ايا ميل دارد برود يا نه ،از او بپرسيد" ميل داريد برويد يا نه"

ask him why he is not going
از او پرسيد چرا نمى رويد

ask questions
قانون ـ فقه : استسفار کردن

askance
چپ چپ ،کج ،از گوشه ء چشم ،(مج ).با چشم حقارت ،با نگاه رشگ اميز،از روى سوءظن

askant
بانگاه رشک اميز،از روى بدگمانى

asker
متقاضى ،گدا،سائل

askew
با گوشه ء چشم ،کج ،چپ چپ ،اريب وار

asking for a religious opinion
قانون ـ فقه : استفتاء

asking for information
قانون ـ فقه : استعلام

asking for permission
قانون ـ فقه : استجازه