کلمات مشابه

azimuth equidistant projection
علوم نظامى : وسيله نشان دهنده تعادل سمتى هواپيما

azimuth stabilized ppi
الکترونيک : صفحه رادار با سمت ثابت

azimuthal quzntum number
شيمى : عدد کوانتومى سمتى

azote
ازت ،نيتروژن

azoth
جيوه که کيمياگران قديم انرا ماده اصلى فلزات ميدانستند،جيوه ،علاج کليه دردها

azotic
داراى ازت ،وابسته به نيتروژن ازت دار

azotic acid
تيزاب

azotometer
شيمى : نيتروژن سنج

azrael
عزرائيل

azure
رنگ نيل ،اسمان نيلگون ،لاجوردى ،سنگ لاجورد