کلمات مشابه

balsam tree
درخت بلسان

balsamic materials
شيمى : مواد بلسانى

balsamiferous
بلسان اور

baltic
درياى بالتيک در شمال اروپا،وابسته به بالتيک

balto slavic
شاخه ء زبان هند و اروپايى رايج در سواحل بالتيک و بين اقوام اسلاو

baluchi
بلوچ ،زبان بلوچى

bambino
بچه کوچک ،نوزاد،تصوير مسيح در قنداق

bamboo
(گ.ش ).خيزران ،نى هندى ،چوب خيزران ،عصاى خيزران ،ساخته شده از نى

bamboo curtain
سرحدات چين کمونيست ،مانع ،پرده ء حصيرى

bamboozle
گول زدن ،ريشخند کردن