کلمات مشابه

band printer
کامپيوتر : چاپگر نوارى

band-project filter
علوم هوايى : فيلتر الکترونيکى که تنها يک باند معين از فرکانسها و نوسانات را عبور ميدهد و حدود بالا و پايين انرا حذف ميکند

band-pulley
فلکه

band saw mill
علوم مهندسى : اره نوارى ماشين فرز

band screen
عمران : صافى مخازن

band shell
جايگاه دسته ء موزيک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگى است

band street writer
کامپيوتر : يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت BROADER BUND SOFTWARE ساخته شده است

band structure
شيمى : ساختار نوارى

band switch
الکترونيک : کليد تغيير باند

band-wheel
چرخ تسمه خور