کلمات مشابه

band saw mill
علوم مهندسى : اره نوارى ماشين فرز

band screen
عمران : صافى مخازن

band shell
جايگاه دسته ء موزيک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگى است

band street writer
کامپيوتر : يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت BROADER BUND SOFTWARE ساخته شده است

band structure
شيمى : ساختار نوارى

band switch
الکترونيک : کليد تغيير باند

band-wheel
چرخ تسمه خور

bandae jireugi
ورزش : ضربه دست موافق ايستادن

bandana
دستمال گلدار

bandbox
جعبه ء مقوايى مخصوص نگاهدارى کلاه