کلمات مشابه

barometric altimeter reversionary
علوم نظامى : دستگاه ضد حرکت عقربه ارتفاع سنج

barometric altitude
علوم نظامى : ارتفاع بارومترى هواپيما

barometric leveling
علوم نظامى : تراز کردن هواپيما از نظر فشار جو تعادل بارومترى هواپيما

barometrical
وابسته به سنجش فشار هوا

barometry
سنجش فشار هوا

baron
بارون ،شخص مهم و برجسته در هر قسمتى

baronage
مجموع بارونها و نجبا،مقام بارونى ،املاک بارون

baroness
بانوى بارون ،همسر بارون

baronet
بارونت( اين کلمه درمورد نجيب زادگانى گفته ميشد که بطور ارثى بارون نبودند)

baronetage
مقام و منصب بارونى