کلمات مشابه

bezoar stone
زهرمهره

Bhutto
بوتو

bi conditional operation
عمل دوشرطي

biannual
سالي دوبار

biased
طرفدارانه , يکطرفه , متعصب , مغرض

biaxal
دو محوري

biaxial
دومحوره , دو محوري

Bibi
بيبي

Bibi Hamide
بيبيحميده

Bibi Nahid
بيبيناهيد