کلمات مشابه

bishopric
مقام اسقفي

bishopry
اسقفي

bistable circuit
مدار دوپايا

bit
ذره , پاره , خرده

bit position
موقعيت ذره

Bita
بيتا

bite
گزيدگي , گزش , دندان گرفتن , گاز گرفتن , دندان زدن , گاز , گزندگي , گاز زدن , نيش

biting
گزنده , تند , گزان

bitstock
مته دستي

bitter
تلخ , طعنه آميز , مر